Przepisy regulujące międzynarodowe usługi transportowe wykonywane na terenie Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwa specjalizujące się w międzynarodowych usługach transportowych oraz podmioty korzystające z takiego wsparcia zobowiązane są do przestrzegania szeregu przepisów. Poniżej przybliżamy niektóre z nich.

Jakie akty międzynarodowe regulują kwestie związane z usługami transportowymi na terenie Europy?

 

Takich dokumentów jest wiele, a do najważniejszych można zaliczyć np.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
  • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
  • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

 

Oprócz tego obowiązują również umowy europejskie (precyzują np. przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, pracę załóg pojazdów oraz zasady przewozy artykułów, które szybko się psują). Usługi transportowe na terenie Europy muszą być także zgodne określonymi Konwencjami. Przykłady takich dokumentów jest np. Konwencja dotycząca odprawy czasowej czy Konwencja określająca zasady przewozu ładunków z zastosowaniem karnetów TIR.

Transport europejski i międzynarodowy - co jeszcze jest ważne?

Firmy transportowe muszą orientować się również w krajowych przepisach. Niezbędna będzie więc znajomość OPWS, czyli Ogólnych Polskich Warunków Spedycji. Zgodnie z zapisami tego dokumentu przedsiębiorstwo, które wśród swoich usług transportowych oferuje również spedycję, jest upoważnione do:

  • zajmowania się dystrybucją i sprawami logistycznymi
  • czynności przeładunkowych
  •  składowania, pakowania towarów
  • dopełniania formalności w związku z odprawą celną